bokow_logo_300
bokow-logo-menu

Statut Sołectwa Buków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
– Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Mogilany,
– Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mogilany,
– Zebraniu – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie,
– Sołectwie – należy rozumieć Sołectwo Buków,
– Stałym mieszkańcu Sołectwa – należy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze
wyborców.

§2

1. Sołectwo Buków jest jednostką pomocniczą Gminy,
2. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi Buków.
3. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 308.5311 ha.

§3

1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) Ustawy o samorządzie gminnym,
2) Statutu Gminy Mogilany,
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia Sołectwa określa Statut Gminy.

II. ZADANIA SOŁECTWA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§4

1. Do zadań sołectwa należy zapewnianie wpływu jego mieszkańców na
zaspokojenie ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:
1) udział mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem
zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej mieszkańców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania,
4) rozpatrywanie innych spraw i potrzeb mieszkańców sołectwa,
5) wspomaganie Gminy w realizacji jej zadań.

§5

Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwal w sprawach sołectwa w ramach przyznanych
kompetencji,
2) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez organy Gminy
konsultacji społecznej projektów ich uchwał w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla sołectwa.
3) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
4) występowanie do organów Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie im kontaktów z
wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6) współpraca z Komisjami Rady Gminy.

§6

Dla realizacji wspólnych zadań sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi jednostkami pomocniczymi Gminy Mogilany, określając sposób wykonania tych zadań, może zawierać porozumienia oraz podejmować wspólne uchwały.

III. ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

§7

1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,
2) Sołtys – organ wykonawczy,
3) Rada Sołecka – organ opiniodawczy i doradczy.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru
nowych organów.
4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej muszą się odbyć nie później niż w ciągu 6
miesięcy od wyboru nowej Rady Gminy.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§8

Zebranie Wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do udziału w głosowaniu do Rady Gminy, na obszarze której jest Sołectwo.

§9

1. Zebrania Wiejskie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku.
2. W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, ustalając
miejsce, dzień i godzinę Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku.
4. O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo
przyjęty co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin Zebrania może być podany do
wiadomości mieszkańców najpóźniej na 3 dni przed Zebraniem Wiejskim.
6. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek Zebranie jest
zwoływane, określenie daty, godziny i miejsca Zebrania oraz proponowany
porządek obrad.

§10

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim
powiadomieni w sposób określony w § 9 ust. 4 i 5 .
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub inny
upoważniony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej, a w sytuacji określonej
w § 9 ust. 2 Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności podając imię
i nazwisko.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego
przez Sołtysa, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 9 pkt 2.
5. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką.

§11

1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę i miejsce zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu,
3) stwierdzenie prawomocności zebrania,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) nazwiska osób zaproszonych na zebranie,
6) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwal i wniosków z poprzedniego zebrania, 7) skrótowy opis przebiegu obrad oraz zgłoszone i uchwalone wnioski,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego Zebranie i protokolanta.
Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki Jeśli były
one niezbędne do dyskusji.
3. Jeden egzemplarz protokołu wraz z uchwałami, opiniami i wnioskami Zebrania
Wiejskiego Sołtys w ciągu 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy.

§12

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba
głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”. Głosów
“wstrzymujących ” nie uwzględnia się.
2. Każdemu członkowi Zebrania Wiejskiego przysługuje jeden głos.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że niniejszy statut przewiduje
głosowanie tajne.
4. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego,
jeżeli wniosek w tej sprawie zgłosi 5% uczestników Zebrania uprawnionych do
głosowania.
5. Głosowanie tajne odbywa się poprzez kartę do głosowania.
6. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna licząca 3 członków wybranych
przez Zebranie Wiejskie, spośród jego uczestników.
7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przeprowadzenie głosowania,
b) ustalenie wyników głosowania,
c) ogłoszenie wyników wyborów,
d) sporządzenie protokołu.

§13

Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej,
2) ustalenie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między
Zebraniami Wiejskimi,
3) rozpatrywanie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
4) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków do organów
gminy,
5) opiniowanie: w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji
uchwał, w sprawach: planu zagospodarowania przestrzennego, planu budżetu
na dany rok, przepisów prawa miejscowego,
6) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów
i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
8) współdziałanie z Wójtem na rzecz ogólnego rozwoju Sołectwa,
9) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
10) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkańców sprawach.

SOŁTYS

§14

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, wpływa na wykorzystanie
aktywności mieszkańców oraz podejmuje działania organizatorsko –
wykonawcze, mające istotne znaczenie dla mieszkańców na poprawę
warunków życia i gospodarki w Sołectwie.
3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim,
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
4) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia oraz środkami
finansowymi,
5) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów zwoływanych okresowo
przez Wójta,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) opiniowanie wspólnie z Radą Sołecką wniosków kierowanych przez Wójta,
Radę Gminy i inne urzędy oraz instytucje,
8) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
9) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty
o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa,
10) pobieranie podatków i opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy,
11) prowadzenie teczki zawierającej statut Sołectwa, protokoły, sprawozdania
i inne dokumenty,
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania, jednakże
z uprawnieniami doradczymi oraz w zakresie zgłaszania wniosków w imieniu
mieszkańców Sołectwa.
Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
5. Zasady przyznawania diet Sołtysowi ustanawia Rada Gminy w odrębnej
uchwale.

RADA SOŁECKA

§15

1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa, który kieruje jej pracą
i przewodniczy jej posiedzeniom.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Rada Sołecka składa się z 6 osób, w skład której wchodzi Sołtys,który pełni
równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/2 składu Rady,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Sołtys zaprasza na posiedzenia Rady Sołeckiej radnych z danego Sołectwa,
jak również inne osoby mogące mieć wpływ na rozwiązanie omawianych spraw.
7. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§16

1. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) porządek posiedzenia,
3) zgłoszone wnioski oraz przebieg dyskusji,
4) podpis Sołtysa i protokolanta.
Do protokołu dołącza się listę obecności.
2. Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołtys przesyła Wójtowi Gminy.

§17

Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:
1) inicjowanie, przygotowywanie oraz obsługa Zebrań Wiejskich,
2) opracowywanie projektów uchwał oraz projektów pracy samorządu Sołectwa,
3) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich
realizacji,
4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
Mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań
samorządu Sołectwa,
5) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych
na cele rozwoju Sołectwa,
6) podział środków finansowych wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji
sołectwa,
7) współdziałanie w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań na
terenie Sołectwa,
8) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,
9) współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.
10) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa.
11) wyrażanie opinii oraz podejmowanie uchwał i działań we wszystkich istotnych dla interesu sołectwa sprawach.

IV. ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§18

Prawo wybierania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 19

1. Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy stały
mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§20

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej posiada
wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo
wyborcze.
2. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej
20 wyborców.
3. Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej powinno być poparte
podpisami co najmniej 10 wyborców.
4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa tub Członka Rady Sołeckiej należy podać jego
nazwisko i imiona, wiek, oraz miejsce zamieszkania.
5. Kandydat na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na
kandydowanie.
6. Kandydować można tylko na Sołtysa lub na Członka Rady Sołeckiej.
7. Wójt określa wzór “Wykazu osób popierających kandydata na Sołtysa
lub członka Rady Sołeckiej” oraz wzór “Zgłoszenia kandydata na Sołtysa
lub Członka Rady Sołeckiej”.

§21

1. Wybory na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy, nie później niż
30 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory wyznacza się
na dzień ustawowo wolny od pracy wspólny dla wszystkich Sołectw, podając do
publicznej wiadomości dzień, godzinę i lokal wyborczy poprzez rozplakatowanie
obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.
2. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z
przeprowadzeniem wyborów ustala w zarządzeniu Wójt Gminy.
3. Do przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy powołuje:
1) Gminną Komisję Wyborczą spośród pracowników Urzędu Gminy w składzie 5
osób.
2) Sołecką Komisję Wyborczą w składzie 5 osób – 1 osobę spośród pracowników
Urzędu Gminy, natomiast pozostałe 4 osoby spośród stałych mieszkańców
Sołectwa wybieranych w drodze głosowania.

§22

1. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na sołtysów,
2) rejestrowanie kandydatów na Członków Rady Sołeckiej,
3) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie do publicznej
wiadomości,
4) zarządzenie druku kart do głosowania i ich dostarczenie Sołeckiej Komisji
Wyborczej,
5) odebranie od Sołeckiej Komisji Wyborczej protokołów głosowania Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej, sprawdzanie ich oraz przekazanie Wójtowi Gminy.
2. Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej organizuje Wójt Gminy.
3. Gminna Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i jego Zastępcę.
4. Członkiem Gminnej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na
Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej.
5. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji
z dniem podpisania zgody na kandydowanie na Sołtysa lub Członka Rady
Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące
w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: małżonkami,
rodzeństwem, dziećmi, rodzicami.
6. Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej za czas związany z wykonywaniem
zadań członka Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez
Wójta Gminy.

§23

1. Do obowiązków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania,
2) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) sporządzenie protokołu wyników głosowania,
4) przekazanie do Gminnej Komisji Wyborczej wyników wyborów, protokołu,
oddanych i nie wykorzystanych kart do głosowania,
5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa.
2. Pierwsze posiedzenie Sołeckiej Komisji Wyborczej organizuje Wójt Gminy.
3. Sołecka Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego
grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
4. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na
Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej.
5. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji
z dniem podpisania zgody na kandydowanie na Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące
w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: małżonkami,
rodzeństwem, dziećmi, rodzicami.
6. Członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej za czas związany z przeprowadzeniem
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania otrzymują wynagrodzenie na
zasadach ustalonych przez Wójta Gminy.

§24

1. Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje zgłoszenia kandydatów na
Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej, sporządzając odrębne protokoły rejestracji.
2. Wzór protokołu rejestracji ustala Wójt Gminy.
3. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia o
zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysa oraz Członków Rady Sołeckiej
zawierającego dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach.
4. Gminna Komisja skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwiska
kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył oświadczenie
na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie i zawiadamia o tym niezwłocznie
wyborców.
5. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie kart do głosowania na
Sołtysa oraz odrębnie na Członków Rady Sołeckiej.
6. Na odrębnych kartach do głosowania kandydatów na Sołtysa oraz kandydatów
na Członków Rady Sołeckiej umieszcza się według kolejności alfabetycznej.

§25

1. Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje się do spisu wyborców.
2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
3. Spisy wyborców sporządza Urząd Gminy, oddzielnie dla każdego sołectwa
na podstawie rejestru wyborców.
4. W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia,
numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
5. Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości i sporządzania spisu poprzez
wgląd do jego danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6. O terminach udostępniania spisu Wójt Gminy zawiadamia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
7. Na nieprawidłowości w spisie rnogą być wniesione reklamacje, które Wójt
jest zobowiązany rozpatrzeć w terminie 3 dni od wniesienia.

§26

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania do publicznej wiadomości Uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

§27

1 .Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta
Gminy między godziną 8 , a 17 bez przerwy.
2. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu
oraz wyposażenie Sołeckich Komisji Wyborczych w niezbędne materiały, w tym
przede wszystkim w karty do głosowania, zabezpiecza Wójt.
3. Karty do głosowania, ostemplowane pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej
i Sołeckiej Komisji Wyborczej, wydawane są przez Sołecką Komisję Wyborczą
na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Odbiór karty do
głosowania potwierdzany jest podpisem w odpowiedniej rubryce spisu
wyborców. W przypadku odmowy złożenia podpisu zamieszcza się o tym
adnotację.
4. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany
do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje,
iż stale zamieszkuje na terenie danego sołectwa i przysługuje mu prawo
wybierania.

§28

1. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza czy urna
jest pusta, po czym zamykają i opieczętowuje pieczęcią Komisji oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
2. Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania urny otwierać
nie wolno.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinno być obecnych co najmniej 3 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej,
w tym jej Przewodniczący lub jego Zastępca.
4. Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników i podania ich
do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie
zaufania, wyznaczeni poprzez kandydatów na Sołtysa lub kandydatów
na członków Rady Sołeckiej. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
Kandydat może wyznaczyć tylko jednego męża zaufania,

§29

1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby na skutek nadzwyczajnych wydarzeń
głosowanie było przejściowo niemożliwe, Sołecka Komisja Wyborcza może
zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej
wiadomości przez Sołecką Komisję Wyborczą i przesłana Gminnej Komisji
Wyborczej oraz Wójtowi Gminy.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania Komisja zapieczętowuje wlot
urny i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
Przewodniczącemu. Pieczęć Komisji oddaje się w takim przypadku na
przechowanie Zastępcy Przewodniczącego lub innemu członkowi Komisji.
3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, umieszcza je
w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu
Komisji.
4. Przed ponownym podjęciem głosowania Komisja stwierdza protokolarnie,
czy pieczęcie na urnie oraz pakiet z kartami nie zostały naruszone.

§30

1. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do zamkniętej urny
wyborczej.
2. Głosujący oddaje głos na tego kandydata na Sołtysa, przy nazwisku którego
pozostawił znak “X” w kratce po prawej stronie.
3. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie
znaku “X” w kratkach po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których
oddaje głos w ilości równej liczbie miejsc w Radzie Sołeckiej.
4. Głos jest nieważny, jeżeli:
a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b) zawiera znak “X” przy więcej niż jednym kandydacie na Sołtysa,
c) zawiera większą ilość znaków “X”, niż miejsc w Radzie Sołeckiej,
d) karta do głosowania jest inna, niż wydana przez komisję wyborczą.
Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników
głosowania. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wpływa na jej ważność.
5. Z wykonania swoich czynności Sołecka Komisja Wyborcza sporządza protokół
w dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać:
a) ilość osób biorących udział w głosowaniu,b) ilość otrzymanych
i niewykorzystanych kart,
c) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
e) wskazanie kandydata, który został wybrany. Protokół podpisują wszyscy
członkowie komisji.
6. Wójt określa wzór “Protokołu z wyborów na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej”.

§31

1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza podaje
do publicznej wiadomości wyniki głosowania na Sołtysa oraz odrębnie
na członków Rady Sołeckiej, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym
w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego egzemplarza protokołu.
2. Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje
do Gminnej Komisji Wyborczej protokół z głosowania na Sołtysa oraz protokół
z głosowania na członków Rady Sołeckiej.

§32

1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli kandydaci na Sołtysa uzyskali równą liczbę głosów o wyborze rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Sołeckiej Komisji
Wyborczej w obecności członków Komisji.
3. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno większą
liczbę ważnie oddanych głosówr od pozostałych kandydatów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na Członka Rady Sołeckiej
uzyskało tyle samo głosów, a ich liczba przekracza pozostałe do obsadzenia
mandaty zadecyduje losowanie, o którym mowa w ust. 2.
5. Jeżeli liczba osób wybranych do Rady Sołeckiej jest mniejsza niż przewidywana
w statucie sołectwa, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające na
Zebraniu Wiejskim.
6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa Kub zgłoszenia
tylu kandydatów ile miejsc w Radzie Sołeckiej, wyborów nie przeprowadza się,
a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata
i odpowiednio za wybranych uznaje się zarejestrowanych członków Rady
Sołeckiej.

V. FINANSOWANIE WYBORÓW

§33

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

VI. ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§34

1. O odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków mogą
wystąpić z wnioskiem do Wójta stali mieszkańcy Sołectwa, których wniosek
uzyskał co najmniej 20% poparcia wyrażonego podpisami osób uprawnionych
do głosowania w Sołectwie.
2. Wójt z własnej inicjatywy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek mieszkańców lub żądanie Wójta powinno zawierać uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

§35

1. Sołtys, Rada Sołecka lub poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani
przed upływem kadencji z powodu nie pełnienia obowiązków dłużej niż przez
okres kolejnych 6 miesięcy oraz utraty zaufania mieszkańców Sołectwa,
w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
oraz niniejszego statutu.
2. O odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków decyduje
Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, przeprowadzonym
w Sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub
poszczególnych jej członków zwołuje Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek,
o którym mowa w §34 ust.l ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
4. Uchwała Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub
poszczególnych jej członków zapada bezwzględną większością głosów.
5. Zebranie Wiejskie należy przeprowadzić w terminie do 21 dni, licząc od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w §34 ust. 1.

§36

Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przeprowadza Komisja Skrutacyjna, składająca się z 3 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie spośród stałych mieszkańców w nim uczestniczących. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.

§37

1. Sołtys lub Członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji
w trakcie kadencji.
2. Innymi ważnymi przyczynami, powodującymi niemożność sprawowania funkcji
Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, są:
1) utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów,
2) prawomocny wyrok sądu, orzeczony za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
3) śmierć.
3. Wygaśnięcie mandatu w skutek rezygnacji oraz w przypadkach określonych
w ust. 2 pkt 1 i 2 stwierdza Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy.

§38

1. W przypadku odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu, Sołtysem, Członkiem
Rady Sołeckiej zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku nie obsadzenia stanowiska Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej
zgodnie z ust. 1, Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.
3. Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli ich data
przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji, a w przypadku
członka Rady Sołeckiejw okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji. W tym
przypadku obowiązki Sołtysa pełni wyznaczony przez Radę Sołecką jej członek.
4. W przypadku czasowej nieobecności Sołtysa uzasadnionej ważnymi powodami
obowiązki Sołtysa pełni wyznaczony przez Radę Sołecką jej członek nie dłużej
niż 6 miesięcy.
5. Wybory uzupełniające na Sołtysa odbywają się według zasad określonych
dla wyborów.
6. Wybory do uzupełnienia Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie
Wiejskie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§39

Kadencja Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z kadencją organów sołectwa.

VII. NADZÓR I KONTROLA

§40

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
2. Nadzór bieżący nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy, a w sprawach
finansowych Skarbnik Gminy.
3. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub wstrzymać
decyzję Sołtysa, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem, o czym
zawiadamia Radę Gminy. Tę Uchwałę może uchylić Rada Gminy na najbliższej
Sesji.
4. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy
przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza on przepisy
prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu
dyskwalifikującego w opinii środowiska.
5. Rada Gminy ma prawo żądania od Wójta niezbędnych informacji i danych
dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa oraz może dokonywać
wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów Sołectwa, dokonywać oceny
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizować wymianę
doświadczeń w tym zakresie.

VIII. ŚRODKI FINANSOWE SOŁECTWA

§41

1. Środki finansowe Sołectwa stanowią:
1) środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy,
2) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz Sołectwa,
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§42

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu, uchwalanego corocznie przez Radę

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§44

Interpretacji postanowień niniejszego Statutu Sołectwa dokonuje Wójt Gminy.

Oryginał statutu prezentujemy również poniżej w formie dokumentu w formacie PDF.

Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
czerwiec 2024
PWŚCPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930