bokow_logo_300
bokow-logo-menu

Działka gminna na terenie Bukowa do sprzedaży

Dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 28 o pow. 0,2848 ha, który odbędzie się dnia 23 września 2010 roku w sali Kulturowo-Wystawowej Urzędu Gminy Mogilany.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Buków

WÓJT GMINY MOGILANY
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany

1. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej KW KR3I/00020170/0, położonej we wsi Buków, ozn. jako działka nr 28 o pow. 0,2848 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 284 800,00 zł + 22% podatku VAT. Wadium: 25 000,00 zł.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie o symbolach MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej, R1 – tereny gruntów rolnych, KDZ2 – tereny dróg i ulic publicznych. Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Skawina-Raciborsko w odległości ok. 3 km od Skawiny. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 1.07.2010 r.
Wyżej opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz innych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2010 r. w sali Kulturowo-Wystawowej Urzędu Gminy Mogilany, ul. Parkowa 2 o godz. 10.00.
Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany, Rynek 2 KBS O/ Mogilany 22 8591 0007 0220 0000 0273 0006 do dnia 17 września 2010 r. włącznie. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w okresie 3 m-cy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca. Wójt Gminy Mogilany zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, pokój 23,25. tel. /012/ 270-16-77 wew.251, /012/ 270-11-91 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.mogilany.pl, na której również znajduje się regulamin przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany Nr 47/10 z dn. 31.03.2010 r.) z którym każdy uczestnik przetargu winien się zapoznać.

Urząd Gminy Mogilany

Fotogafie nieruchomości:

Poinformuj innych o tym artykule
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
maj 2024
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031